ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

                                                        ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

                                   สมาคมลูกเสือเมืองเก่านครปฐม  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ดังนี้

 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระหว่างวันที่  5 - 7  ธันวาคม  2557  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ค่าธรรมเนียมอบรม  คนละ 1,000  บาท  ส่งใบสมัครทางอีเมล์ kanawoot@chaiyo.com  ภายในวันที่ 30  พฤศจิกายน  2557

                  ( รายละเอียดโครงการ C.B.T.C.      ดูจากหัวข้อย่อยด้านซ้ายมือ )

ยังมีต่อ...

ภาพสไลด์กิจกรรม

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรองโรงเรียนวัดห้วยพระ  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ประจำปีการศึกษา  2556

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง  กลุ่มโรงเรียนวัดบางภาษี  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ประจำปีการศึกษา 2556

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาดุก  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ประจำปีการศึกษา  2556

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  รุ่นที่ 8/2556  ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2556  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  โดยสโมสรลูกเสือเมืองเก่านครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การเดินทางไกลและการตั้งค่ายพักแรม   ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญร่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  วันที่ 6 เมษายน 2556  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมตรวจเยี่ยมตอนเช้า   การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2556  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมบุกเบิก   การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระหว่างวันที่ 2 - 8  เมายน  2556  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบื้องต้น  ระหว่างวันที่ 2 - 4  เมษายน 2556  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ระหว่างวันที่ 2 - 8  เมษายน 2556  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การชุมนุมรอบกองไฟ  ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 - 4   เมษายน  2556 ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยช่างทองหลวง กาญจนาภิเษก  จังหวัดนครปฐม  วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2556  ณ  ค่ายลูกเสือชนะสงคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ  ประจำปี 2555 ของโรงเรียนประชามงคล  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 - 26  ธันวาคม 2555 ณ  ค่ายลูกเสือชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี  โดย สโมสรลูกเสือเมืองเก่านครปฐม

 

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา  2555 ระดับชั้น ป. 4 ของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 5  มกราคม  2556  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษ 2555 ของโรงเรียนบ้านหนองปากโลง บ้านหนองพงเล็กและบ้านหนองแก  ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม  2555  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

การจัดงานวันวชิราวุธ  ณ พระราชวังสนามจันทร์  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2555  โดย  สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ดูรูปเพิ่มเติม>>>

เดินทางไกล

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
รอบเสาธง56

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
รอบกองไฟ56

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
S.S.A.T.C.7

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
อัลบัมS.S.A.T.C.2/55

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
ตรวจเยี่ยมSSATC56

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
บุกเบิก56

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
อัลบัมภาพSS.BTC 12/2554

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
อัลบัมนันทนาการ

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
อัลบัมภาพรอบกองไฟ(1)

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
อัลบัมภาพSS.ATC.5

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
สมาคมลูกเสือเมืองเก่านครปฐม ยินดีต้อนรับ

 

                               


    
               ปัจจุบันกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม  สติปัญญา   จึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าสมควรที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดังกล่าว

         ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยขัดเกลา
จิตใจ ร่างกาย อารมณ์และสังคมของเด็ก ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี   อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์   เพราะเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณในยุคทวาราวดี  มีประวัติความเป็นมายาวนาน   รวมทั้งในเวลาต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้นมา   มีทั้งยุครุ่งเรือง ยุคซบเซา   ขาดการดูแลบำรุงรักษา   ทำให้ไม่เป็นที่นิยมของโรงเรียนต่าง ๆ   ปัจจุบัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวิชัย   สายรวมญาติ  อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  บริหารจัดการค่ายแห่งนี้  เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่สถานศึกษาต่าง ๆ ที่จะนำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดหรือเยาวชนต่าง ๆ มาทำการฝึกอบรมในสถานที่แห่งนี้
                เนื่องจาก ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119  ตอนพิเศษ 21 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2545   เพื่อส่งเสริมให้คณะลูกเสือจังหวัด ได้รวมตัวกันเป็นสโมสรลูกเสือ รวมทั้งส่งเสริมให้ลงลึกสู่ระดับรากหญ้าเป็นสโมสรลูกเสือประจำอำเภอ ประจำตำบลและประจำหมู่บ้านให้กว้างขวางและแพร่หลาย 
เพื่อให้มีการนำอุดมการณ์ของลูกเสืออันประกอบด้วยคำสัตย์ปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                ดังนั้น นายวิชัย  สายรวมญาติ  ในฐานะผู้ดูแลค่ายลูกเสือฯ  จึงได้เชิญผู้ที่มีความสนใจในกิจการลูกเสือมาร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทาง ในการจัดตั้งสโมสรลูกเสือขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินงานลูกเสือเป็นไปตามอุดมการณ์ของลูกเสือ  คือ   การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและช่วยกันดูแลรักษาค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสนแห่งนี้ให้พัฒนาต่อเนื่องไป   ซึ่งมติจากการประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ 2553  ณ ค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน แห่งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสโมสรลูกเสือขึ้น  และเห็นชอบให้ตั้งชื่อสโมสรลูกเสือนี้ว่า ” สโมสรลูกเสือเมืองเก่านครปฐม ”  

 
 
                     ต่อมา   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  พ.ศ. 2556  ประกาศ ณ วันที่ 4  เมษายน  พ.ศ. 2556  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  คณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือเมืองเก่านครปฐม  พิจารณาเห็นว่า  สมควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงจาก สโมสรลูกเสือเมืองเก่านครปฐม  ให้เป็น  สมาคมลูกเสือเมืองเก่านครปฐม  จึงได้มีการประชุมและจัดทำข้อบังคับ  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  และยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมาคม  ต่อนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครปฐม  และนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัด  ได้ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม  (ส.ค.4)  ทะเบียนเลขที่ 5/2557  ให้ไว้ ณ วันที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
                                 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
วีดีโอ

 กิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาทีมงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน  สำนักงานคลัง  เขต 7  ณ  โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดราชบุรี  วันที่ 16 -  27  ธันวาคม  2556  โดยทีมงาน อ.เด่น  แก้วพงษา  อ.วันลพ  อินทร์กล่ำ  อ.ทองพูน  สูงสุดยอด  081 - 9426856

More...

 กิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาทีมงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานคลัง  เขต 7  ณ  โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดราชบุรี  วันที่ 16 -  27  ธันวาคม  2556  โดยทีมงาน อ.เด่น  แก้วพงษา  อ.วันลพ  อินทร์กล่ำ  อ.ทองพูน  สูงสุดยอด  081 - 9426856

More...

 กิจกรรมนันทนาการ  เจ้าหน้าที่การเงิน  สำนักงานคลัง เขต 7  ณ  โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จังหวัดราชบุรี  16 - 27  ธันวาคม  2556  โดยทีมงาน อ.เด่น  แก้วพงษา  อ.วันลพ  อินทร์กล่ำ  อ.ทองพูน  สูงสุดยอด

More...

More...

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมลูกเสือเมืองเก่านครปฐม
ที่อยู่ :  เลขที่ 90/18 หมู่ 2 ตำบลบางกระเบา เขต :  อำเภอนครชัยศรี
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73120
เบอร์โทร :  034-331583      มือถือ :  089-4106101,081-9426856
อีเมล : kanawoot@chaiyo.com
ผู้ดูแลระบบ : นายเด่น แก้วพงษา